İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı İlçemizde Yeni Yapılan Katlı Otopark Binasının Jeneratör Grubu Alım İşi
İlan Tarihi 24.11.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.12.2023 11:00:00
Son Teklif Tarihi 18.12.2023 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1317997

1-İdarenin
a) Adı : SİLİVRİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Alipaşa Mah. Trablusgarp Bul. Açar Sokak Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Şantiyesi Silivri / İSTANBUL SİLİVRİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124442047 - 2127277876
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : İlçemizde Yeni Yapılan Katlı Otopark Binasının jeneratör Grubu Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1 ADET 425 KVA PRİME, 485 KVA STAND BY ELEKTRİK GÜCÜNDE YEDEK GÜÇ KAYNAĞI OLARAK ÇALIŞACAK TAM OTOMATİK KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUBU 1 ADET TS EN/IEC 61439-1-2 STANDARTLARINDA İMAL EDİLİMİŞ PANO TİP TESTLİ HARİCİ TİP JENERATÖR ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:3 Silivri Belediyesi Ana Bina Yanı Silivri/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 30 Gün
d) İşe başlama tarihi : 30 takvim günü


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ( Alipaşa Mahallesi Açar Sokak Silivri/ İstanbul)

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş