İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Elektrik Ve Hırdavat Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 06.12.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.12.2023 14:30:00
Son Teklif Tarihi 22.12.2023 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1400868

1-İdarenin
a) Adı : BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : ÇAYIRHİSAR MAH. YENİ İZMİR CAD. NO:313 ALTIEYLÜL/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2662391510 - 2662390520
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : ELEKTRİK VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1 KISIM 49 KALEM HIRDAVAT MALZEMESİ 2 KISIM 44 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yedek Parça Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 30 gün içerisinde Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire başkanlığı Yedek Parça Deposuna orijinal ambalajları ile teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.12.2023 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eski Kuyumcular Mah Mekik Sok No:25 Kat:1 109 nolu oda Karesi/BALIKESİR

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1.KISIM
Belge Adı Açıklama
MARKA MODEL LİSTESİ TÜM KISIMLAR İÇİN MARKA MODEL İHALE DOSYASINDA BELİRTİLECEKTİR


2. KISIM
Belge Adı Açıklama
MARKA MODEL LİSTESİ TÜM KISIMLAR İÇİN MARKA MODEL İHALE DOSYASINDA BELİRTİLECEKTİR

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş