İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Merzifon Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
İşin Adı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı
İlan Tarihi 07.12.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.01.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 4.01.2024 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1407812

1-İdarenin
a) Adı : T. C. MERZİFON BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : SOFULAR MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI 163 05300 MERZİFON/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 3585131387 - 3585138329
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Tek Terimli Tek Zamanlı Mesken AG (11 AYLIK) 4.613.966,50 KWH, Tek Terimli Tek Zamanlı Mesken OG (11 AYLIK) 788.963,45 KWH, Tek Terimli Tek Zamanlı Kamu/Özel/Diger AG (11 AYLIK) 586.335,53 KWH, Tek Terimli Tek Zamanlı Kamu/Özel/Diger OG (11 AYLIK) 111.578,06 KWH, Tek Terimli Tek Zamanlı Aydınlatma AG (11 AYLIK) 7.008,65 KWH OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 6.107.852,19 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : T.C. MERZİFON BELEDİYESİNCE HAZIRLANAN TEKNİK ŞARTNAME EKİNDE BELİRTİLEN ABONE NOKTALARI
ç) Süresi/teslim tarihi : Anlaşma sonrası aboneliklerin EPİAŞ' ye kaydı Tam Tedarik Anlaşması olarak yapılacak ve EPİAŞ'ye karşı sorumlu taraf YÜKLENİCİ olacaktır. İDARE, EPİAŞ' ye kayıt işleri esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü evrakı temin etmekle mükelleftir. EPİAŞ' ye Kayıtları en geç 30.01.2024 tarihine kadar tamamlanarak idareye bildirilmelidir. Elektrik alımına başlanacak en geç tarih olan 01.02.2024 öncesinde gerekli tüm işlemlerin tamamlanması YÜKLENİCİ sorumluluğuna aittir.
d) İşe başlama tarihi : 01.02.2024


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.01.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MERZİFON BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

4628 SAYILI ELEKTRIK PİYASASI KANUNU UYARINCA ÖZEL HUKUK HUKUMLERINE GÖRE FAALİYET GÖSTEREN İSTEKLİLERİN; PERAKENDE SATIŞ, TOPTAN SATIŞ VEYA ÜRETİCİ LİSANSLARINDAN EN AZ BİRİNE SAHİP OLMALARI VE BUNU TEKLİF AŞAMASINDA SUNMALARI GEREKMEKTEDİR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE AİT ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş