İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı Müdürlüğümüz Ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 12 Aylık Elektrik Enerjisi Alımı
İlan Tarihi 07.12.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.01.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 9.01.2024 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1402571

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sümer Mah. 451 Sok. No: 2 K:3 35260 KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324443501 - 2324847486
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 12 AYLIK ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI AG-DT ABONELİKLER kilowatt-saat 5.761.000,00 OG-DT ABONELİKLER kilowatt-saat 8.810.000,00 OG-YT ABONELİKLER kilowatt-saat 200.070.153,00
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : EKLİ VERİLEN LİSTELERİN TÜMÜNÜ KAPSAR
ç) Süresi/teslim tarihi : İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğümüze bağlı birimler ile Sağlık Tesisleri (Teknik şartname ekinde detaylı bilgi verilmektedir.)Sözleşmenin imzalandığı ve ilgili tesislerin Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) kaydının tamamlanıp enerji alımına başlanılacaktır. İhale konusu alım müdürlüğümüz ve müdürlüğümüze bağlı birimler ile sağlık tesisleri tarafından peyder pey yapılacak olup, SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE başlaması planlanmaktadır, her durumda iş 28/02/2025 yılında biter.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.01.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI MERKEZİ SATINALMA SÜMER MAH. 451 SOKAK NO:2 KONAK İZMİR

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Teklif verecek istekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan “Tedarik Lisansı veya Perakende Satış Lisansı veya Toptan Satış Lisansı veya Üretici Lisansı” nın aslını veya noter onaylı suretini veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş