İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kocaeli Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
İşin Adı Kartepe Hükümet Konağı Vrf Tesisatı Revizyonu Kapsamında Vrf Dış Ünite 22 Hp, Vrf Dış Ünite 24 Hp, Gaz Şarjı Ve Vrf Klima İç Ünite Elektronik Expansion Alımı İşi
İlan Tarihi 08.12.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.12.2023 10:30:00
Son Teklif Tarihi 18.12.2023 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1411457

1-İdarenin
a) Adı : YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI KOCAELİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:129 41040 MERKEZ İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2623005500 - 2623005505
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Kartepe Hükümet Konağı VRF Tesisatı Revizyonu Kapsamında VRF Dış Ünite 22 HP, VRF Dış Ünite 24 HP, Gaz Şarjı ve VRF Klima İç Ünite Elektronik Expansion Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet VRF Dış Ünite 22 HP, 1 Adet VRF Dış Ünite 24 HP, 26 kg Gaz Şarjı ve 10 Adet VRF Klima İç Ünite Elektronik Expansion Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kartepe Hükümet Konağı-Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kent Meydanı Sok. No:1, 41250 Kartepe/KOCAELİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemelerin tamamı (montaj, demontaj, işletmeye alma vb. işlemler dahil) sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 gün içerisinde yüklenici tarafından : Kartepe Hükümet Konağı yetkililerine teslim edilecektir. Teklif edilen malzemelerin markaları ve ambalaj şekli orijinal şekliyle (bölünme, parçalanma kabul edilmeyecek) orijinal ambalajlarında olmalıdır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Toplantı Salonu


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş