İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kayseri Ulaşım Turiz M İnş.taah.proje Tel.san.tic.a.ş.
İşin Adı Solar Panel Ve İnvertör Mal Alımı
İlan Tarihi 26.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 21.02.2024 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/80379

1-İdarenin
a) Adı : KAYSERİ ULAŞIM TURİZ M İNŞ.TAAH.PROJE TEL.SAN.TİC.A.Ş.
b) Adresi : 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 9. CAD. NO:2 38010 MELİKGAZİ/KAYSERİ
c) Telefon ve faks numarası : 3522077000 - 3522077073
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Solar Panel ve İnvertör Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1140 Adet 545 W Solar Panel (63 adet erkek-63 adet dişi olmak üzere 126 adet konnektör dahil) ve 6 Adet 100 KW Solar İnvertör (konnektör seti dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kayseri şehir merkezinde idarenin belirlediği yer.
ç) Süresi/teslim tarihi : 545 w Solar Panel Teslim Süresi; sözleşme imza tarihinden itibaren 5 aydır. 100 kw Solar İnvertör Teslim Süresi; sözleşme imza tarihinden itibaren 4 aydır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanmış sayılır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞ.TAAH.PROJE MÜŞ. TEL.SAN.TİC. A.Ş. İdari Bina. (Emniyet Bilinci Salonu)


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
545 W Solar Panel
Belge Adı Açıklama
Raporlar veya Sertifikalar Paneller IEC61215-IEC 61730-1 ve 61730-2 standartlarına uygunluk belgesi
Raporlar veya Sertifikalar İmalatçı firma ISO 9001-ISO 14001-45001 sertifikaları
Raporlar veya Sertifikalar IEC 62804-IEC 61701-IEC 62716 test raporları
Belgeler veya Sertifikalar TUV veya KİWA, veya TSE kalibrasyon testi, PID Testi yapıldığını gösterir belge.
Raporlar veya Sertifikalar TUV veya KİWA, veya TSE test raporları.
Belgeler veya Sertifikalar (Konnektörler için) Üretici firma ISO9001 kalite belgesi.
Belgeler veya Sertifikalar (Konnektörler için) TUV veya eşdeğeri sertifikalar.


100 KW Solar İnvertör
Belge Adı Açıklama
Raporlar veya Sertifikalar İnvertörler IEC 62109-1-2, en 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC61683, IEC 61000-6-2 standartlarına uygunluk belgesi ve CE belgesi.
Belgeler veya Sertifikalar invertörler şebeke bağlantı standartlarından VDE-AR-N4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, EN50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11 belgelerinden en az 3 tanesine uygunluk belgesi.
Belgeler veya Sertifikalar solar invertör üreticisinin Türkiye'de kurulu ofisi olduğunu gösterir belge.
Belgeler veya Sertifikalar (Konnektörler için) üretici firma ISO 9001 kalite belgesi.
Belgeler veya Sertifikalar (Konnektörler için) TUV sertifikası.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş