İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
İşin Adı Madeni Yağ, Antifriz, Ad-blue Ve Cam Suyu Alımı
İlan Tarihi 26.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.02.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 28.02.2024 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/79200

1-İdarenin
a) Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : MURATPAŞA MAH. MERKEZ YÖNETİM CAD. 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası : 4423441000 - 4423441285
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : MADENİ YAĞ,ANTİFRİZ,AD-BLUE VE CAM SUYU ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
54.500 Kg Madeni yağ ,1600 Kg Gres Yağı, 5.000 Kg Antifriz,90.000 Litre Ad-Blue ve 4.000 Litre Cam Suyu Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ERZURUM
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici 30 gün içeresinde İstenilen Malları Makine İkmal Daire Başkanlığına Teslim Etmek Zorundadır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi itibariyle işe başlanılacaktır


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.02.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İhaleler Birimi İhale Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İhaleye katılacak firmalar ISO kalite sistem belgesi (Üretimi de kapsayan) ve Petrol ürünlerinin her türlü test analizlerini yapabilecek nitelik ve kapasitede TS EN/ISO/IEC 17025 standartına göre akredite edilmiş TÜRKAK onaylı herhangi bir laboratuardan alınmış belgenin suretini teklifleri ekinde vereceklerdir.(Yeterlilik Tablosunda Belge Bilgilerini Girecekler)

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Firmalar teklif eklerinde, Tam sentetik dizel  10W/40, 15W/40 ve 80W/90 madeni yağlar için teknik şartnamede belirtilen asgari performans değerlerinden (MB,MAN veya API) ‘den aldıkları onay belgelerinden herhangi birinin Türkçe suretlerini ihale yeterlilik evrakı olarak sunacaklardır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Firmaların teklif ettiği yağların Türkçe katalogları veya her bir kalem için ayrı ayrı verecekleri yağın ilgili sayfalarını vereceklerdir. Katalogda olmayan yağ teklifleri geçersizdir. Alınacak madeni yağlar Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş evsafa uygun olacak ve teknik şartnamede belirtilen performans değerlerini sağlayacaktır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Madeni yağlar konusunda üretimi ve satışı gerçekleştirilen işler benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş