İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt (euro Dizel) Alımı (il Sağlık Müdürlüğümüz Ve Bağlı Sağlık Tesislerimiz İçin)
İlan Tarihi 26.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 16.02.2024 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/66989

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ HASTANE CADDESİ ÖZEL İDARE KARŞISI 12 73000 - MERKEZ / ŞIRNAK MERKEZ ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ/ŞIRNAK
c) Telefon ve faks numarası : 4862161828 - 4862161829
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : AKARYAKIT (EURO DİZEL) ALIMI (İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerimiz için)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
271.500 LİTRE EURO DİZEL AKARYAKIT (EURO DİZEL) ALIMI (İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerimiz için)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ve TÜM BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren Araç akaryakıtları için, yükleniciye ait bayii veya bağlı bulunduğu akaryakıt istasyonlarından veya özel anlaşmalarla bayilik kapsamına aldığı akaryakıt istasyonları vasıtası ile araçlara 7 gün 24 saat esasına göre peyderpey dolum yapılacaktır. Jeneratör yakıtı için ise; Mevcut bulunan jeneratör için yüklenici, sipariş doğrultusunda jeneratör yakıtını 12 saat içerisinde kurumumuzun tanklarına teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : 7 (yedi) takvim günü içinde işe başlanır


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI ODASI

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu İse; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Verilmiş Ve İş Bitim Tarihine Kadar Geçerli Olan Teklif Sahibinin Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belgeyi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edecekler Ve İdare Tarafından İstenildiğinde İdareye Sunacaklardır.

2- İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi İse; Teklif Sahibinin Bayisi Olduğu Kuruluştan Verilmiş Ve İş Bitim Tarihine Kadar Geçerli Olan Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun Bayisi Olduğuna Dair Bayilik Yazısı, Bayilik Sözleşmesi Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun İş Bitim Tarihine Kadar Geçerli Olan Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belgeyi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edecekler Ve İdare Tarafından İstenildiğinde İdareye Sunacaklardır..

3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik Yapmak Üzere Verilmiş Ve İş Bitim Tarihine Kadar Geçerliliği Olan İstasyonlu Bayilik Belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edecekler Ve İdare Tarafından İstenildiğinde İdareye Sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş