İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt
İlan Tarihi 26.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.02.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 21.02.2024 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/76658

1-İdarenin
a) Adı : ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ERZURUM IL EMNIYET MÜDÜRLÜGÜ ABDURRAHMANGAZİ MAHALLESİ TÜRBEYOLU CADDESİ NO:34 25100 PALANDÖKEN PALANDÖKEN/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası : 4422370155 - 4422370154
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : AKARYAKIT
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Dış İlçe Birimlerimizde Kullanılmak Üzere 8 Kısımlı 132960 Litre Motorin 15000 Litre Kurşunsuz 95 Oktan Benzin Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.kısımlar bulunduğu ilçenin polis sorumluluk bölgesinde bulunan akaryakıt istasyonlarından fiş usulü ile araçlara teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenicinin idareye ait olan araçların ihtiyacına göre talep ettiği miktar ve zaman da akaryakıtı 12 ay boyunca pompadan araçlara aktarma şeklinde gerçekleştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.04.2024


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği İhale Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak EPDK’dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan “DAĞITICI LİSANS” belgesinin aslını veya noter onaylı suretini,

2) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise; 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan İstasyonlu “BAYİLİK LİSANSI” aslını veya noter onaylı suretini ve Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş