İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çorum İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin Adı İlçe Birimlerimize 2024 Yılı İçin Akaryakıt
İlan Tarihi 26.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 13.02.2024 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/80865

1-İdarenin
a) Adı : ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No:1 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 3642241009 - 3642256709
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : İlçe birimlerimize 2024 yılı için akaryakıt
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Bayat; Motorin 4100 Lt Boğazkale; Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 1450 Lt - Motorin 2050 Lt Dodurga; Motorin 3000 Lt İskilip; Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2000 Lt - Motorin 6800 Lt Laçin; Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 300 Lt - Motorin 2800 Lt Mecitözü; Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2550 Lt - Motorin 1900 Lt Oğuzlar; Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 500 Lt - Motorin 1900 Lt Ortaköy; Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 900 Lt - Motorin 3500 Lt Uğurludağ; Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2800 Lt - Motorin 2700 Lt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kısımlarda belirtilen ilçelerin polis sorumluluk bölgesinde bulunan yüklenicinin veya sözleşme/protokol ile anlaşmış olduğu akaryakıt istasyonlarından.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenicinin akaryakıt istasyonlarından, idareye ait araçların ihtiyacına göre talep ettiği miktar ve zamanda 292 takvim günü boyunca (15.03.2024 tarihiden başlayarak 31.12.2024 tarihine kadar) pompa teslimatı ve talep edilmesi halinde yer destek cihazlarına yerinde teslim edilecek şekilde gerçekleştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 15.03.2024


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu Merkez/ÇORUM

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

-İstekli Akaryakıt Dağıtıcısı ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış işe başlama tarihinde geçerli olan Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini;

-İstekli Akaryakıt Dağıtıcısının Bayisi ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış işe başlama tarihinde geçerli olan Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.

-İsteklinin ilçe polis sorumluluk bölgesinde istasyonu olduğunu gösterir belge ya da istekli ile üçüncü taraf arasında ihale konusu işe ait ilçe polis sorumluluk bölgesinde yer alan istasyon bilgilerini içeren sözleşme/protokol vb. ispatlayıcı belgeler.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş