İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gördes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Ve Lpg (otogaz) Alımı
İlan Tarihi 26.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.02.2024 13:30:00
Son Teklif Tarihi 16.02.2024 13:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/88504

1-İdarenin
a) Adı : GÖRDES BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : CUMA MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:5 45750 GÖRDES/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası : 2365471520 - 2365472872
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Akaryakıt ve LPG (Otogaz) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1500 Lt. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 140.000 Lt. Motorin, 2000 Lt. LPG (Otogaz) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenicinin akaryakıt pompasından, belediye ye ait araçların direk deposuna ayrıca İdarenin talebi halinde Güneşli Mahallesinde bulunan 2 ton kapasiteli depoya (Motorin), arazide veya kum tesisinde çalışan iş makinelerine ve araçlarına, haftada bir kez olmak üzere, akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : 01/03/2024-30/09/2024 tarihleri arası
d) İşe başlama tarihi : 01/03/2024


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.02.2024 - 13:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gördes Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklinin EPDK dan alınmış bayilik lisansını (Akaryakıt ve LPG Otogaz için) yada lisanslı akaryakıt dağıtım şirketiyle yapılmış bayilik sözleşmesinin bir suretini ihale dosyasına eklemesi gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri için TSE Standartlarına veya Tüpraş Spesifikasyonlarına Uygunluk Belgesi E-teklifinde sunulacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş