İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Ve Bağlı İlçe Hizmet Binalarının Doğalgaz Enerjisi
İlan Tarihi 29.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.02.2024 11:30:00
Son Teklif Tarihi 13.02.2024 11:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/78907

1-İdarenin
a) Adı : ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : BAHÇELIEVLER MAH 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3722572675-6940 - 3722572627
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İLÇE HİZMET BİNALARININ DOĞALGAZ ENERJİSİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
255.210 METREKÜP
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Bağlı İlçe Hizmet Binaları (Teknik Şartname Ek1 Liste)
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi: 01.03.2024 tarih ve saat: 00.00 Bitiş Tarihi: 31.12.2024 tarih ve saat: 23.59
d) İşe başlama tarihi : 01.03.2024


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.02.2024 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU Çaydamar Mah. Şehit Er Bülent ŞANAL Cad.No:16 Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası MERKEZ/ZONGULDAK

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından kendilerine verilmiş, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan ve serbest tüketiciye doğal gaz satma yetkisi veren ilgili lisansı (İthalat Lisansı, Toptan Satış Lisansı vb.) e-teklifleri kapsamında beyan edeceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş