İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(eüaş) Çayırhan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Eüaş Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 9 Adet Değirmen Milinin İmali Ve Teslimi İşi
İlan Tarihi 29.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.02.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 20.02.2024 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/663
İşin Adı : Eüaş Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 9 Adet Değirmen Milinin İmali Ve Teslimi İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : ÇAYIRHAN MAHALLESİ ANKARA YOLU 3. KM 1 06922
b) Telefon ve faks numarası : 03127960202 - 3127961215
c) Elektronik posta adresi : fatih.kayaturk@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem, 9 Adet, Mal alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Çayırhan Mahallesi Ankara Yolu 3. Km 06922 Nallıhan/ANKARA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : 1. İşe başlama tarihi: Sözleşme imza tarihi, işe başlama tarihidir. 2. İşin Süresi: 2.1. Teslim Süresi: Malzemelerin teslim süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren aşağıda belirtilen termin programına göre; a. Malzemelerin temini, malzeme kalitesi tespiti ile 1. aşama dövme kontrollerine hazır hale getirilmesi ve kontrollerin yapılması 90 takvim günü; b. 2. aşama dövme kontrolleri ile millerin imalatının tamamlanması, ısıl işlem, ölçü kontroller ve malzemelerin İşletme Müdürlüğümüze teslimi (1 Adet mil ve kamaları 20 günde imal edilmek üzere) 100 takvim günü olup işin toplam süresi 190 takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Çayırhan Mahallesi Ankara Yolu 3. Km 06922 Nallıhan/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 20.02.2024 - 14:00


Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli. (Birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel ekte verilen örneklere uygun olarak hazırlanacak, herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmayacaktır. Birim fiyat teklif cetveli de teklif mektubu gibi ıslak imzalı olarak sunulacaktır. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Bu parantez içinde belirtilen hususlara aykırı işlemler tesis eden isteklilerin teklifleri geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, kısmi teklife açık ihalelerde teklif verilecek kısmı oluşturan cetvel kalemlerinin tek tek hepsine ve yine kısmi teklife kapalı ihalelerde de birim fiyat teklif cetvelini oluşturan kalemlerin tek tek hepsine fiyat verilmesi/yazılması zorunlu olup, fiyat yazılması zorunlu kalemin tutar kısmına “sıfır” yazılması veya hiçbir tutar yazılmadan cetvel kaleminin boş bırakılması durumunda ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılır.)”

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

h)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin  (a) ve (d)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

2.1. Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.

3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

3.1. İstekliler aşağıda 7.3.1.1. 7.3.1.2. ve 7.3.1.3. numaralı maddelerde yer alan belgeleri eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir.

3.1.1. İstekliler, aşağıdaki a, b ve c bentlerinde istenilen belgelerden birini, tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir.

Aday veya istekli imalatçı ise; kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen kapasite raporu veya teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi (Özel sektöre yapılan işlerde, bahse konu sözleşme ve faturaların da belgelerin sunuluş şekillerine uygun biçimde sunulması gerekmektedir.),

Aday veya istekli yetkili satıcı veya temsilci ise; yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler ile birlikte satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite raporu,

İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

İşin özel imalat süreci gerektirmesi nedeniyle, alım konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporundan birinin sunulması yeterlidir.

            Yabancı isteklilerin imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

3.1.2. Değirmen milinin imalatı için Teknik Şartname Bölüm 3’te verilen malzemeler için ihaleye katılacak istekliler, malzemeyi imal edecek olan fabrikanın açık adresini/menşeini tekliflerinde mutlaka belirteceklerdir.

3.1.3. Teklifte bulunacak İstekliler, talaşlı imalat yapılacak olan atölyenin açık adresini, tezgâh ve teçhizat parkının listelerini de teklif ekinde sunacaklardır.

4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler:

4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

5.1. Benzer işler: Çapı en az 600 mm olan mil imalatını veya işlemesini yapmış olmak.

6. Belgelerin sunuluş şekli:

6.1.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

6.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

6.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

6.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

6.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

6.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

6.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

6.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

6.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

6.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

6.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan belgeler

6.4.7.1.  Bu madde boş bırakılmıştır.

6.4.7.2. İstekliler kendilerinden talep edilen belgeleri aşağıda sıralanan üç yöntemden biri vasıtası ile sunmak zorundadır:

a)Asıllarını,

b)Noter onaylı suretlerini,

c)İdarece aslı görülmüştür kaşeli ve imzalı suretlerini.

Ancak isteklilerden talep edilen belgelerden, Türkiye’deki kamu kuruluşlarının veya kamu kuruluşu statüsündeki meslek/tüzel kuruluşların internet sitelerinden teyidi yapılabilen belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgeler fotokopi nüsha şeklinde sunulabilir. ANILAN FOTOKOPİ BELGELERİN ÜZERİNDE, SÖZ KONUSU İNTERNET SİTELERİNDEN BELGENİN TEYİDİNİN YAPILABİLMESİNİ SAĞLAYACAK BARKOD VEYA BENZERİ AYIRT EDİCİ NUMARA, KOD VB. BİLGİLERİN YER ALMASI ZORUNLUDUR.  Söz konusu ayırt edici ibarelerin yer almadığı, diğer bir deyişle teyit sorgusu yapılamayan fotokopi belgeler geçersiz kabul edilerek, ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılır. Teyit işlemi yapılamayan belgeler hiçbir suretle bilgi/belge eksikliği kapsamında tamamlatılamaz.

6.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

6.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

6.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

6.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

6.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

6.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

6.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

6.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

6.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.


Paylaş