İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Muş Özel İdaresi
İşin Adı 160 Ton/saat Üretim Kapasiteli Asfalt Plent Tesisi Alımı
İlan Tarihi 30.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.02.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 27.02.2024 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/92935

1-İdarenin
a) Adı : MUŞ ÖZEL İDARESİ
b) Adresi : 15 Temmuz Milli İrade Mah.Muş Bitlis Şosesi No:41 49100 Muş Merkez 49600 MERKEZ MUŞ MERKEZ/MUŞ
c) Telefon ve faks numarası : 4362121165 - 4362121792
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 160 Ton/Saat Üretim Kapasiteli Asfalt Plent Tesisi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
160 Ton/Saat Üretim Kapasiteli Asfalt Plent Tesisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MUŞ/Merkez
ç) Süresi/teslim tarihi : Plentin kurulacağı yer altyapı bakımından idarece uygun hale getirilecek ve idare tüm altyapı işlerini 30 takvim günü içinde tamamlayıp yükleniciye yer teslimi yapacaktır. Plentin montajı ve işletmeye alma safhası yüklenici tarafından gerçekleştirilecek ve üretime hazır halde idareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Yer tesliminden itibaren işe başlama tarihi sayılacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Muş İl Özel İdaresi İhale Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1. TS EN 536: Yol Yapım Makinaları - Asfalt Karıştırma Tesisleri -Güvenlik Kuralları belgesi
2. Brülörler, Kurutucular, Filtreler ve Fanları da kapsayan TS EN 746-2: Endüstriyel Isıl İşlem Teçhizatı – Bölüm 2: Yanma ve Yakıtla Çalışan sistemler için güvenlik kuralları belgesi
3. Asfalt Plenti CE Beyanı,
4. Detaylı olarak hazırlanmış plente ait Türkçe kesit ve görünüş teknik resimleri ile tanıtıcı broşür (teknik şartnamedeki tarif edilen plente ait olacaktır.)
5. Bütün kaynaklı birleştirmeler için,
• ISO 3834-2 (TS EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-2, DIN EN ISO 3834-2 v.b.) Metalik malzemelerin Ergitme Kaynağı Kalite Şartları belgesi,
• EN 1090-1 Çelik yapı uygulamaları – Bölüm 1: Yapısal bileşenlerin uygunluk gerekleri belgesi,
• EN 1090-2 (sınıf EXC3) Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları – Bölüm 2: Çelik yapılar için teknik gerekler standardı belgesi.
İstekli yukarıdaki belgeleri YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA belirtmek zorundadır. Bu belgeler yeterlilik kriteri olarak dikkate alınacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İSTEKLİLER AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERDEN HERHANGİ BİRİNİ SUNACAKTIR:

1) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4) Adayın veya isteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
5) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve Yüklenicinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

* Yetkili satıcı veya yetkili temsilci olarak ihaleye teklif verilmesi halinde Yetkili Satıcı belgesi ile birlikte ayrıca imalatçıya ait yukarıdaki belgelerden birisi sunulacaktır. Yüklenici, malzemeler için yukarıda belirtilen belgelerden birini noter onaylı suretini İdareye sunacaktır.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Teknik Şartnamede belirtilen belgeler Yeterlilik Tablosunda sunulacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

KESİT, GÖRÜNÜŞ DETAYLARI ve TEKNİK DOKÜMANTASYON

 

İstekliler teklifi ile birlikte, detaylı olarak hazırlanmış plente ait Türkçe kesit ve görünüş teknik resimleri ile tanıtıcı broşürün bir takımını idareye teklifi ile birlikte teslim edecektir.

 

İstekliler, aşağıda belirtilen ünitelerin kesit, görünüş ve idare tarafından istenen teknik özelliklerini ihale evrakıyla birlikte teslim edeceklerdir.

Kesit ve görünüş resimlerinin, teknik özelliklerinin İdarenin bu isteklerini karşılamaması, İdare tarafından incelendiğinde istenen şartlara uymaması, yapılan hesaplamaların teknik özelliklere uygun olmaması halinde isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Soğuk agrega silolarının, sıcak agrega silosunun, ön ayrıştırıcının, hazır asfalt bunkerinin kapasite ve hacim hesaplarından bir takımı,
Bitüm tanklarının net ve brüt hacimlerini, ısı kayıp hesapları ile bu kayıpları önleyecek şekilde yapılacak yalıtım detaylarını,
Asfalt plentinin mikser kulesini oluşturan her bir katın kesit ve görünüşleri,

Tüm platformların TS EN ISO 14122-2 Makinelerde Güvenlik-Makinelere Daimi Erişme Vasıtaları-Bölüm 2: Çalışma Platformları ve Yürüme Yolları Standardına uygun olarak imal edildiğini gösterir detay ve açıklıkta olacaktır.
Kule katları platformlarının alanı yeni teknolojilerin plente eklenmesine müsaade edecek şekilde ve personelin bakım yaparken rahat ve güvenli çalışabilmesini sağlamak için çepeçevre minimum 17m2 olacaktır.
Merdivenlerin ±0 seviyesinden elek üstüne kadar en az 800 mm genişlikte olacaktır.
Yürüme platformları minimum 3-4 mm baklavalı sactan imal edilmiş olacaktır.

 

Hazırlanan bu kesit, görünüş, detay ve hesaplamalara ait dokümanlar istekli firma adı ve ticari unvanını, teklif edilen ürün tip ve modeline ait olduğunu gösterir bilgileri, düzenlenme tarih ve onaylarını açıkça gösterecek şekilde tanımlanmış olacaktır. 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektör nezdinde gerçekleştirlen her türlü asfalt plenti tedarik işi benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş