İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karaman Özel İdaresi Yol Ve Ulaşım Müdürlüğü
İşin Adı Mutelif Çaptamuflu Contasız Betonarme Boru Ve Kutu Menfez Alım İşi
İlan Tarihi 30.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 14.02.2024 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/80156

1-İdarenin
a) Adı : KARAMAN ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Karaman İl Özei İdaresi Üniversite Mah. İbrahim Öktem Bulvarı No:130 70200 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
c) Telefon ve faks numarası : 3382261500 - 3382261600
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : MUTELİF ÇAPTAMUFLU CONTASIZ BETONARME BORU VE KUTU MENFEZ ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Ø 600 mm Buhar Kürlü Entegre Contasız Betonarme Boru Demirli (Yükleme Boşaltma Nakliye Dahil): 170 metre Ø 800 mm Buhar Kürlü Entegre Contasız Betonarme Boru Demirli (Yükleme Boşaltma Nakliye Dahil) :150 metre 200x200x100 Prefabrik Kutu Menfez (Demirli) (yükleme,boşaltma ve nakliye dahil) :14 metre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karaman İl Özel İdaresi Yerleşkesi Üniversite Mah. İbrahim Öktem Bulvarı No:130 70200 Merkez KARAMAN
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından 1 (bir) gün sonra işe başlanacak ve en geç 60 (Altmış) takvim günü içerisinde idareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi işe başlama tarihidir


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karaman İl Özel İdaresi Toplantı Salonu Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı no: 130 70200 Merkez/KARAMAN

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş