İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşin Adı 2024 Yılı Koruge Boru Alımı
İlan Tarihi 30.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.02.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 21.02.2024 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/77213

1-İdarenin
a) Adı : BODRUM BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ÇARŞI MAHALLESİ BELEDİYE MEYDANI 48400 BODRUM/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2523161009-4440048 - 2523828572
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2024 Yılı Koruge Boru Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
8 kalem Koruge Boru Alımı (çeşitli çaplarda ve toplam 16380 metre)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bodrum Belediyesi Peksimet Asfalt Şantiyesine, Teknik Şartnameye uygun olarak peyder pey teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi : Bodrum Belediyesi Peksimet Asfalt Şantiyesine, işe başlama tarihinden itibaren 120 takvim günü içerisinde, Teknik Şartnameye uygun olarak peyder pey teslim edilecektir. Yüklenici idarenin yazılı talebi üzerine bildirimi aldıktan sonra en geç 5(beş) takvim günü içinde malzemelerin Bodrum Belediyesi Peksimet Asfalt Şantiyesi Depolama alanına sevkini gerçekleştirecektir. Aksi takdirde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,1 (Binde Bir) i oranında gecikme cezası uygulanacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.02.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bodrum Belediyesi İhale Salonu-Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Belediye Meydanı No:1 Bodrum/MUĞLA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalata Yeterlik Belgesi
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekli imalatçı ise yukarıdaki belgelerden en az bir tanesini sunmak zorundadır. (Yeterlilik Bilgileri Tablosunda detayları beyan edilecektir)

İsteklinin yetkili satıcı olması durumunda da yetkili satıcılık belgesiyle birlikte imalatçıya ait yukarıda belirtilen, “İmalatçı Olduğunu Gösteren Belgeler”den en az bir tanesini sunmak zorundadır.(Yeterlilik Bilgileri Tablosunda detayları beyan edilecektir.)5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş