İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ağrı İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü
İşin Adı Kurumumuz Makine Parkında Bulunan Caterpillar İş Makinelerı İçin Yedek Parça Alımı
İlan Tarihi 30.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.02.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 14.02.2024 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/87733

1-İdarenin
a) Adı : AĞRI İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : AĞRI İL ÖZEL İDARESİ FIRAT MAH. YAŞAR KEMAL CAD. NO:269 04100 AĞRI MERKEZ/AĞRI
c) Telefon ve faks numarası : 4722157025 - 4722161785
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KURUMUMUZ MAKİNE PARKINDA BULUNAN CATERPİLLAR İŞ MAKİNELERI İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
KURUMUMUZ MAKİNE PARKINDA BULUNAN CATERPİLLAR İŞ MAKİNELERI İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI-29 KALEM MALZEME ALIMI-MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AĞRI/MERKEZ/AĞRI İL ÖZEL İDARESİ (Malzemeler İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Destek Hizmetler Müdürlüğü yedek parça ambarına teslim edilecektir.)
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 3 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANACAK 10 GÜN İÇERİSİNDE MALZEMELER TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : 3


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.02.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : AĞRI İL ÖZEL İDARESİ FIRAT MAH. YAŞAR KEMAL CAD. NO:269 04100 (İHALE BÜROSU TOPLANTI SALONU) MERKEZ/AĞRI


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
TSE veya ISO Teslim edilecek malzemeler TSE veya ISO belgeli olacak ve bu özellikleri ihtiva edecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş