İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sinop İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Patlayıcı Madde Ve Kapsül Alımı İşi
İlan Tarihi 30.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.02.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 23.02.2024 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/94907

1-İdarenin
a) Adı : SİNOP İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Gelincik Mah. Fatih. Cad. No:16 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası : 3682611850 - 3682612908
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Patlayıcı Madde ve Kapsül Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Muhtelif tip ve miktarlarda 6 kalem patlayıcı madde ve kapsül alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sinop İl Özel İdaresi Boyabat İlçesi Paşalıoğlu (Bürnük) taş ocağına, Durağan İlçesi Başağaç taş ocağına teslim edilecektir. Ancak idare, bir veya iki sevkiyat, Sinop il sınırları içinde olmak kaydıyla başka bir yere de yaptırabilir. Yer değişikliğinden dolayı ilave bir ücret ödenmez.
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler 13 veya 16 ayrı seferde ve 31.12.2024 tarihine kadar alınacaktır. Nakliye için her türlü güvenlik ve nezaret yükleniciye aittir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlama tarihi olarak kabul edilecek.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sinop İl Özel İdaresi - Encümen Toplantı Salonu (Gelincik Mah. Fatih Cad. No:16 Merkez/SİNOP)

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş