İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Korgan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı 2024 Yılı Akaryakıt Ürünleri Alımı
İlan Tarihi 31.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.02.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 22.02.2024 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/105924

1-İdarenin
a) Adı : KORGAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Tepe Mahalle Hükümet Sokak 08 52700 KORGAN/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 4526712127 - 4526712005
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2024 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Euro Dizel 160.000 Litre Motorin(Normal/Katkısız) 200.000 Litre 95 Oktan Benzin Kurşunsuz(95) 8000 Litre Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 3500 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Alınacak akaryakıt idarenin ihtiyacına göre yüklenici firmanın akaryakıt firmasından alınacaktır, ancak yüklenici firma Korgan Belediye sınırları dışında ise yüklenici firma idaremizin belirleyeceği bölgeye akaryakıt tankeri , tankere bağlı pompası ve akaryakıt saati kurması zorunludur.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten sonraki ilk iş günü sayılacaktır. 31.12.2024 tarihine kadar idarenin ihtiyacına göre peyder pey alım yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten sonraki ilk iş günü


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a)İstekli "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise;Enerji piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmniş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b)İstekli bir "Akaryaıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise;Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi,

c)İstekliye enerji piyasası Düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesi,

d)Sıvılaştırılmış Petrol Gazı(LPG) Bayilik sözleşmesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İlgili Belediyeden Alınmış İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş