İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kumluca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Ürünleri
İlan Tarihi 31.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.02.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 22.02.2024 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/110519

1-İdarenin
a) Adı : KUMLUCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : MERKEZ MAH. HALİL ÇIVGIN CAD. 5 07350 KUMLUCA/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 02428872700 - 2428870161
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1-Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) :10.000 Litre 2-Motorin :140.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kademe Atölyesi Akaryakıt İstasyonu ayrıca Belediyenin araçlarına peyder pey dolum için yüklenicinin kendi istasyonunda teslimat yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi, Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (üç) aydır. Yüklenici firma Motorin ve Kurşunsuz Benzini, idarenin ihtiyacı doğrultusunda mal talebinde bulunmasını izleyen en geç üç gün içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü Kademe Atölyesi Akaryakıt İstasyonu deposuna teslim edecektir. İdare tarafından İhtiyaç olan Akaryakıt gerekli durumlarda yüklenicinin Akaryakıt İstasyonundan araçlara fiş karşılığında da teslim alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kumluca Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli bir `Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu` ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, teklif dosyasında sunacaktır.

b) İstekli bir `Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi` ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan `Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesini,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 3 üncü maddesi gereğince Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı’ndan alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş