İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İ.ü.c. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yükseköğretim Kurumları İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa
İşin Adı 2 Kalem Motorin Temini
İlan Tarihi 31.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 29.02.2024 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/85851

1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
b) Adresi : İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143010
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2 KALEM MOTORİN TEMİNİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1 NOLU KALEM; ARAÇLAR İÇİN MOTORİN 25.000 LİTRE 2 NOLU KALEM; JENERATÖR İÇİN DÖKME MOTORİN 100.000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı / Hastane Müdürlüğü ve Prpf. Dr. Murat Dilmener Yerleşkesi 1 no'lu kalem için; İdarenin araçlarına yapılacak günlük motorin (euro dizel) alımları Yükleniciye ait bayi dağıtım İstasyonlarından idarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacak 2 no'lu kalem için; İdarenin jeneratör dairelerinin ihtiyacı olan motorin (euro dizel) alımları ihtiyaç nispetinde peyderpey alınacak ve idarenin bildirimde bulunmasından itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde jeneratör dairelerine istenilen miktar kadar aktarımı yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren tamamı 31.12.2024 tarihine kadar, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı / Hastane Müdürlüğü ve Prpf. Dr. Murat Dilmener Yerleşkesi 1 no'lu kalem için; İdarenin araçlarına yapılacak günlük motorin (euro dizel) alımları Yükleniciye ait bayi dağıtım İstasyonlarından idarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacak. 2 no'lu kalem için; İdarenin jeneratör dairelerinin ihtiyacı olan motorin (euro dizel) alımları ihtiyaç nispetinde peyderpey alınacak ve idarenin bildirimde bulunmasından itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde jeneratör dairelerine istenilen miktar kadar aktarımı yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) Her iki kalem için istekli Dağıtıcı İse: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden Dağıtıcı Lisansının noter tastikli suretini veya aslını teklifiyle birlikte ihale dosyasında sunacaktır.

2) Her iki kalem için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yetki verdiği "Dağıtıcı Lisansı" na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden "Bayilik Lisansını ve bayisi olduğu akaryakıt ve dağıtım şirketinden alınmış ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden bayilik sözleşmesi'nin noter tastikli suretini veya aslını teklifiyle birlikte ihale dosyasında sunacaktır.

3) 1 nolu kalem için; Akaryakıt "Taşıt Tanıma Sistemine" sahip olan firmalar ve bayilerden alınacaktır. İstekliler "Taşıt Tanıma Sistemine" sahip bayii olduğunu belgeleyerek İhale komisyonuna sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 7 (yüzde yedi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş