İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kozluk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı 250000 Litre Euro Dizel Motorin
İlan Tarihi 31.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.02.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 23.02.2024 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/96515

1-İdarenin
a) Adı : KOZLUK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Yeni Mahalle Dr. Berat Kiran Caddesi 01 72400 Çarşı İçi KOZLUK/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası : 4884112177 - 4884114070
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 250000 Litre EURO DİZEL MOTORİN
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1 KALEM Lİ MAL ALIMI İŞİ 250.000 Litre EURO DİZEL MOTORİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ (İdaremizin ihtiyacı olan 2024 yılı içerisinde Akaryakıt (sözleşme imzalandıktan sonara başlar ? Belirtilen Akaryakıt bitinceye kadar) partiler halinde ) MAL İHTİYACA GÖRE PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR
ç) Süresi/teslim tarihi : BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ (İdaremizin ihtiyacı olan 2024 yılı içerisinde Akaryakıt (sözleşme imzalandıktan sonara başlar ? Belirtilen Akaryakıt bitinceye kadar) partiler halinde ) SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 5 GÜN İÇERİSİNDE ,MAL İHTİYACA GÖRE PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandıltan sonra 5 gün içerisinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.02.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : YENİ MAHALLE DR.BERAT KIRAN CAD. NO:1 BELEDİYE HİZMET BİNASI

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE ENERJİ PİYASASI DENETLEME KURULU TARAFINDAN VERİLEN LİSANS VE BELGELER


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

HER TÜRLÜ AKARYAKIT ÜRÜNÜ SATIŞI İLE İLGİLİ İŞ DENEYİM BELGESİ5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş