İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eshot Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü
İşin Adı 31 Kalem Muhtelif Otobüsler İçin Ayna, Katalizör Ve Egzoz Tamir Malzemeleri
İlan Tarihi 31.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.02.2024 13:30:00
Son Teklif Tarihi 28.02.2024 13:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/99559

1-İdarenin
a) Adı : ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 GAZİEMİR/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 02322935603 - 02322935616 - 02322820317 - 02322820420
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 31 Kalem Muhtelif Otobüsler İçin Ayna, Katalizör ve Egzoz Tamir Malzemeleri
b) Niteliği, türü ve miktarı :
31 Kalem Muhtelif Otobüsler İçin Ayna, Katalizör ve Egzoz Tamir Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici sözleşme konusu malzemeleri; İdaremizin Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, İnönü Mahallesi, No: 500 BUCA-İZMİR adresinde bulunan Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı merkez ambarına teslim edecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : -- Sözleşme süresi, sözleşme tarihinden itibaren; 135 takvim günüdür. -- Sözleşme tarihinden itibaren; 5., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 19., 21., 22., 23., 25., 26., 27. ve 31. sıra nolu kalemler için 90 gün, 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 13., 17., 18., 20., 24., 28., 29. ve 30. sıra nolu kalemler için 135 gün olacaktır. -- Yüklenici söz konusu malzemeleri İdarenin talebi doğrultusunda teknik şartnamenin 5. maddesinde belirtilen teslimat program çerçevesinde yapılacaktır. -- İdare gerek gördüğü takdirde, yükleniciye bildirerek, teslim programında değişiklik yapma hakkına sahiptir. -- Kısmi teslimat yapılabilir.
d) İşe başlama tarihi : Bu sözleşmenin yürürlük tarihidir


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.02.2024 - 13:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eshot Genel Müdürlüğü Fuar İzmir 4. Kat A Kısım İhale Salonu / Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İZMİR

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1- İstekliler teklif edecekleri yedek parçaların markalarını (varsa parça numarası, model, teknik özellik veya teknik resim vb. gibi hususları) Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda teklif ettiği kaleme ait Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler – Katalog ve/veya Fotoğraf kısmına beyan edeceklerdir.
2- İsteklilerin tekliflerinde, teklif ettikleri yedek parçaya ait markayı belirtip parça veya katalog numarasını belirtmemeleri halinde; teklif ettikleri markaya ait Teknik Şartname Madde 3.2.’de belirtilen OEM veya Parça Numarasını teklif ettiği kabul edilecektir.
3- İsteklilerin tekliflerinde sadece “orijinal” ibaresini belirtip parça veya katalog numarasını belirtmemeleri halinde, teklif ettikleri yedek parçaya ait araç imalatçısının Teknik Şartname Madde 3.2.’de belirtilen OEM veya Parça Numarasını teklif ettiği kabul edilecektir.
4- İsteklilerin orijinal istenilen kalemler için; talepte belirtilen parça numaraları haricinde başka bir parça numarası ya da güncel parça numarası ile teklif vermeleri durumunda Teknik Şartname Madde 3.2’de OEM ve parça numarası ile belirtilen malzemeyi getireceğini kabul edecektir. Bu konudaki bütün sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş