İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
İşin Adı 2024 Malı Yılı İçin 25 0000 Kğ Kalorifer Yakıtı
İlan Tarihi 31.01.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 29.02.2024 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/111266

1-İdarenin
a) Adı : MİDYAT M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : BAGLAR MAHALLESI ILÇE JANDARMA MEVKII NUSAYBIN YOLU ÜZERI 001 47500 MİDYAT/MARDİN
c) Telefon ve faks numarası : 4824621149 - 4824624190
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2024 MALI YILI İÇİN 25 0000 KĞ KALORİFER YAKITI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
MİDYAT M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA 25000 KG KALORİFER YAKIT ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MİDYAT M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU KALORİFER YAKIT TANKLARI Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler
ç) Süresi/teslim tarihi : 11/03/2024 TARİHİNDE SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANDIKTAN SONRA
d) İşe başlama tarihi : 11/03/2024 TARİHİNDE SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANDIKTAN SONRA


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MİDYAT M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON ODASI

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

5015 SAYILI  PETROL PİYASA  KANUNU VE İLGİLİ İKİNCİL MEVZUATI VE KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ NİN 61. MADDESİ GEREGİNCE  (İHALE KONUSU MALIN SATIŞ FALİYETLERİNİ YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN  İLGİLİ MEVZUAT GEREGİNCE  ALINMASI ZORUNLU  İZİN,RUHSAT VE FALİYET BELGESİ VEYA BELGELER


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TSE  2177-F-RF1

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

GELEN HER PARTİ MALİN ANALİZ RAPORU SUNULMAK ZORUNDADIR5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Fiyat Farkı Açıklamaları EPDK (ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU) 2005/8771 4734 SAYILI KİK E GÖRE İHALESİ YAPILACAK OLAN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN FİYAT FARKI HESABINDA UYGULANACAK ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR.
Paylaş