İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Havaalanı İşletme Ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi (heaş)
İşin Adı Muhtelif Mobilya Ve Elektrik Malzemeleri Alımı
İlan Tarihi 02.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.02.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 13.02.2024 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/118803

1-İdarenin
a) Adı : HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (HEAŞ)
b) Adresi : SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI -A- BLOK 34912 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2165855000 - 2165855114
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : MUHTELİF MOBİLYA VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Mal Alımı – Toplam 34 kalem Muhtelif Mobilya ve Elektrik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) Ana Deposu Kurtköy Pendik /İSTANBUL İdare Teslim Yeri Değişikliği olması durumunda (Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy / Pendik /İSTANBUL içerisinde olmak kaydı ile) yükleniciye bildirme hakkına sahiptir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici ürünleri 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edecek ve montajı gerekli olan mobilya grubunun montajını gerçekleştirecektir. Yüklenici teslim edecek olduğu ürünleri hafta içi 08:30 - 17:00 saatleri arasında teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip ilk iş günü işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.02.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Müdürlük Binası A Blok Anadolu Hisarı Toplantı Salonu Kurtköy/Pendik- İSTANBUL

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş