İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İsbak İstanbul Bilişim Ve Akıllı Kent Teknolojileri A.ş.
İşin Adı Kablo Alım İşi
İlan Tarihi 05.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.02.2024 13:30:00
Son Teklif Tarihi 13.02.2024 13:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/114193
İşin Adı : Kablo Alım İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No: 56 Kağıthane/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123019000 - 2123019002
c) Elektronik posta adresi : isbak@hs03.kep.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.isbak.com.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 kalemden oluşan kablo alım işi
b) Teslim [yeri / yerleri] : İdarenin belirleyeceği yer/yerler
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 ay içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
b) Tarihi ve saati : 13.02.2024 - 13:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil): 250 TRY+KDV (İkiyüzelli Türk Lirası)

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

                   1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                   2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

c) Standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli,

ç) Geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair dekont

Geçici teminat

1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

2. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 13.06.2023 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

İhalenin kayıt numarası ve işin adı ile birlikte doküman bedeli ve/veya geçici teminat bedeli yatırmak için hesap bilgileri:

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş, Ziraat Bankası, Şişli/İstanbul Kurumsal Şubesi, IBAN No: TR590001002247018153425026


Paylaş