İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (türasaş) Eskişehir Bölge Müdürlüğü
İşin Adı 2 Kalem (80 Adet Motor, 40 Adet Soğutma Kulesi Fan Motoru) E5000 Lokomotif Muhtelif Motorları
İlan Tarihi 05.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.02.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 20.02.2024 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/100173
İşin Adı : 2 Kalem (80 Adet Motor, 40 Adet Soğutma Kulesi Fan Motoru) E5000 Lokomotif Muhtelif Motorları
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : HOŞNUDİYE MAH AHMET KANATLI CAD 26490 Tepebaşı ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222240000 - 2222255060
c) Elektronik posta adresi : turasas.eskisehir@turasas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.turasas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem (80 adet Motor, 40 adet Soğutma Kulesi Fan Motoru) E5000 Lokomotif Muhtelif Motorları
b) Teslim [yeri / yerleri] : Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme konusu malzemeler, sözleşme imzalanmasına müteakip 12 hafta içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğü- İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 20.02.2024 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler.

a) İsteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösterir belge. 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

4.3.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10(yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Hoşnudiye Mah. Ahmet Kanatlı Cad. 26490 - Tepebaşı / Eskişehir adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Ve 4735 Sayılı Kanunlara Tabi Değildir.


Paylaş