İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yenice Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Yenice Orman İşletme Müdürlüğümüzün Tensil Sahalarında Kullanmak Üzere Ahşap Çit Kazığı
İlan Tarihi 05.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.02.2024 15:00:00
Son Teklif Tarihi 23.02.2024 15:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/92910

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YENİCE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kurtulus Mah. Balikesir Asfalti Üzeri 13 17550 YENİCE/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2864743100 - 2864743476
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TENSİL SAHALARINDA KULLANMAK ÜZERE AHŞAP ÇİT KAZIĞI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
29800 Adet kalın kutur Ak Meşe tomruktan biçilmiş keresteden veya Kestane ağacından üretilmiş çit kazığı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 18300 adeti Yenice Orman İşletme Müdürlüğümüzün Hamdibey Köyünde bulunan Asar Orman Deposuna teslim edilecek. Kalan 11500 adeti ise Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Merkez ambarı veya merkezde bulunan Yaykın Orman Deposuna Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’nün uygun göreceği depo veya ambarlara istif edilmek suretiyle tek seferde teslim edileceği gibi peyderpey de teslim edilebilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye davet edilme sonrası yüklenici işe başlamak için her türlü hazırlığını yapacaktır. Malın tamamını sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içinde teslim edecektir (Ahşap Çit Kazıklar 18300 adeti Yenice Orman İşletme Müdürlüğümüzün Hamdibey Köyünde bulunan Asar Orman Deposuna teslim edilecek. Kalan 11500 adeti ise Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Merkez ambarı veya merkezde bulunan Yaykın Orman Deposuna teknik şartnamedeki hususlara göre teslim edilecektir.) Ahşap Çit Direkler süresi içinde peyderpey teslim edilebilir ;ancak Yüklenici malı dilerse tek parti halinde de teslim edebilir. Yüklenici ürünleri İdarenin göstereceği yere ve yetkiliye teslim edecektir. Teslimatın hafta içi ve mesai saatleri içinde yapılması gerekmektedir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben iş başlamış sayılır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.02.2024 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İşletme Müdür Yardımcısı Odası


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Orman Ürünlerinin İşlenmesi ile ilgili Faaliyet Belgesi vb.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Teknik şartnamede alımı yapılacak ahşap çit kazığının ölçüleri ve hangi ağaç türlerinden yapılacağı açıkça ifade edilmiş olup bunların dışında hiçbir şekilde mal kabulü yapılmayacaktır.
Paylaş