İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İller Bankası Anonim Şirketi Trabzon Bölge Müdürlüğü
İşin Adı İller Bankası Aş Trabzon Bölge Müdürlüğü 11 Ay Süreli Sürücüsüz 7 (yedi) Adet Araç Kiralama (yakıt Hariç) Hizmet Alım İşi
İlan Tarihi 06.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 21.02.2024 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/127345

1-İdarenin
a) Adı : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : YALINCAK RİZE CADDESİ NO:74/A TRABZON MERKEZ/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4623346040 - 4623345590
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : İLLER BANKASI AŞ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 11 AY SÜRELİ SÜRÜCÜSÜZ 7 (YEDİ) ADET ARAÇ KİRALAMA (YAKIT HARİÇ) HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
7 adet yakıtı İdareye ait en az 2019 model veya üstü model, 1400 cc-1600 cc motor hacmi, dizel yakıtlı , öncelikli manuel olup zorunlu hallerde otomatik şanzımanlı sürücüsüz binek araç kiralanması Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bölge Müdürlüğümüz faaliyet alanı içinde olan Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt İlleri ile bu illerin sınırları içinde kalan yerleşim yerleri ve çevresinde yürütülen Kontrollük, Denetim ve Bölge Hizmet işlerinde ve ihtiyaç duyulduğunda T.C. hudutları dahilindeki görevlendirmelerde
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.04.2024, işin bitiş tarihi 28.02.2025
d) İşe başlama tarihi : 01.04.2024


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İLLER BANKASI A.Ş. TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ /Yalıncak Rize Cad. 74/A- ORTAHİSAR / TRABZON

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi gereğince “A1” yetki belgesine sahip olacak ve ilgili belgeyi EKAP sistemine yükleyecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu/Özel sektörde bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmış personel taşıma ve/veya araç kiralama ile ilgili işler “benzer iş” olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Paylaş