İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (türasaş) Sivas Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Sggmrs Tipi (90’lık) Konteyner Taşıma Vagonu Kompakt Hava Fren Sistemi Boru Alımı
İlan Tarihi 06.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.02.2024 15:00:00
Son Teklif Tarihi 15.02.2024 15:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/112409
İşin Adı : Sggmrs Tipi (90'Lık) Konteyner Taşıma Vagonu Kompakt Hava Fren Sistemi Boru Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Kadı Burhanettin Mah. Fabrika Cad. 58010
b) Telefon ve faks numarası : 03462251818 - 3462235051
c) Elektronik posta adresi : ihale.sivas@turasas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.turasas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Malzeme İstek Formu ve Teknik Dokümanlarına Göre 39 Kalem
b) Teslim [yeri / yerleri] : TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmeye müteakip işe başlanılacaktır. İşe başlama tarihini müteakip 15 gün içerisinde her bir kalemde 2 vagonluk prototip kabulü sonrası 36 vagonluk ilk parti 15 gün içinde, kalan kısmı 1'er ay arayla 38'er vagonluk 3 eşit patide olacak şekilde toplam 120 günde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 15.02.2024 - 15:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler.

a)İsteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösterir belge.

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç)Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6- Bu ihaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7-) İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idarenin www.turasas.gov.tr internet adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRASAŞ SİVAS Bölge Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İhale Hazırlama ve Komisyon Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9.1.Bu ihale işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Ve 4735 Sayılı Kanunlara Tabi Değildir.

14- Bu malzemeler vagon üretiminde kullanılacağından 3065 sayılı KDV kanununun 13/a maddesi uyarınca KDV’den muaftır.


Paylaş