İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Artvin İl Özel İdaresi İhale Ve Satınalma Müdürlüğü
İşin Adı Sıvılaştırılmış Doğalgaz (lng) Veya Sıkılaştırılmış Doğalgaz (cng) Satın Alma İşi
İlan Tarihi 06.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.03.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 8.03.2024 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/125386

1-İdarenin
a) Adı : ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ
b) Adresi : Orta Mahalle Miralay Şükrü Bey Cad. 2 Nolu Hizmet Binası Kat:2 İhale ve Satınalma Müdürlüğü 08000 - MERKEZ/ARTVİN
c) Telefon ve faks numarası : 0466 212 1791 - 0466 212 7638
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (LNG) VEYA SIKILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) SATIN ALMA İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
2.125.000 Sm3 Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Veya Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) satın alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Artvin İli Ardanuç ilçesi Arekler mevkisinde bulunan Asfalt Plent Şantiyesine Teknik Şartnamede yazan kurallar çerçevesinde teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İş hizmetin gereği olarak, sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde başlayıp 31.12.2025 tarihine kadar devam eder.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Artvin İl Özel İdaresi İhale ve Satınalma Müdürlüğü (Orta Mahalle Miralay Şükrü Bey Cad. 2 Nolu Hizmet Binası Kat:2 İhale Komisyonu Toplantı Salonu/ARTVİN

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) alınmış;  2023 yılını kapsayan (31.12.2023 tarihi itibariyle geçerli olan lisanslar kabul edilecektir.)  LNG satış ve dağıtım lisansının aslını veya noterden onaylı sureti, b) Toptan Satış Lisansı-İletim Lisansı veya İletim Firmasıyla yapılmış sözleşme, c) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi, 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Yurt içinde veya yurt dışında Kamu ve Özel Sektörle yapılan Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG veya CNG Alımları) Benzer İş Bitirme olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş