İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.c Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd) 4. Bölge Müdürlüğü (sivas)
İşin Adı Cem I 42,5 R Dökme Çimento Alınması İşi
İlan Tarihi 07.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 20.02.2024 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/112381
İşin Adı : Cem I 42,5 R Dökme Çimento Alınması İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Istasyon Caddesi 1 58030
b) Telefon ve faks numarası : 3463460397 - 3462222314
c) Elektronik posta adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Beton Travers Fabrikası İmalatında Kullanılmak Üzere 1.500 Ton Dökme Çimento Satın Alınması İşi.
b) Teslim [yeri / yerleri] : Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 200 takvim günü içerisinde İdarenin sipariş edeceği miktarlar doğrultusunda teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 20.02.2024 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

Madde 4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

          1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

          2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

          1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

          2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu,

f) Şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

k) İş deneyimi istenilmesi halinde iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname

4.2.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

       a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

       b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

       c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

      a.) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
      b.) Aday veya isteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporu,
     c.) Aday veya isteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş teklif ettiği Mal'a ilişkin Yerli Malı Belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

4.2.2. Kalite ve Standarta ilişkin belgeler

4.2.2.1. Teklif edilen ürünlerin Teknik şartnamenin 1.0.0.0.0 maddesinde belirtilen Malzeme Güvenlik Bilgi Formları teklif ile birlikte verilecektir.

4.3. Belgelerin sunuluş şekli

4.3.1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin istenilmesi halinde, iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edilecektir. 

4.3.2-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

4.3.3- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından   “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

4.3.4- Kalite kontrol belgelerinin istenmesi halinde;

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgeler ve bunların tercümeleri, bu kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi durumunda, belgelerin verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumu’ndan teyit alınması zorunlu değildir.


Paylaş