İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman Genel Müdürlüğü Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı 2024 Yılı Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Demirbaşlarında Kayıtlı 20-08-0002 Tco Nolu Cat 323dl Zmf00357 Ekskavatör Marka İş Makinesinin İhtiyacı Yedek Parça Alımı
İlan Tarihi 07.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.02.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 15.02.2024 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/127831

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 0266 261 60 60 - 0266 243 95 79
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2024 Yılı Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Demirbaşlarında Kayıtlı 20-08-0002 TCO Nolu CAT 323DL ZMF00357 Ekskavatör Marka İş Makinesinin İhtiyacı Yedek Parça Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Muhtelif (10) On Kalem Yedek Parça
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünün Gümüşçeşme Mah. Eski Kepsut Yolu Üzerinde No: 271-275/A Altıeylül/Balıkesir adresinde mukim Tamirhane Atölyesi adresine, teslimine kadar doğacak bütün taşıma, yükleme, boşaltma, depolama ve istif yüklenici firma tarafından yapılacak olup, tüm masrafları yüklenici firmaya aittir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren (15) On beş takvim günü içinde teslimat tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme Tarihi


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/Balıkesir

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Yüklenicinin teslim edeceği tüm yedek parçalar, TSE Standartlarına uygun olacaktır. TSE Standart belgelerinin bilgileri yeterlilik belge kontrol tutanağına işlenecek, belgelerin aslını ve/veya ilgili kurumun internet sitesinden temin edilen çıktısı en avantajlı teklifi veren ilk iki firmadan tüm belgelerin tevsik amacıyla istendiğinde İhale Komisyonuna sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Temin edilecek yedek parçaların tamamının öncelikle isteklinin ürün tesliminde geçerliliği devam eden yetkili satıcılığı ile örtüşmesi gerekmektedir. Yedek parçaların kalitesinin belirlenmesi amacıyla marka ve modelini gösterir teknik bilgilerini de içeren katalog ve/veya ayrıntılı resimlerin en avantajlı teklifi veren ilk iki firmadan tüm belgelerin tevsik amacıyla talep edildiğinde ihale komisyonuna sunulması zorunludur. (Teklif edilecek yedek parçalar katalogda işaretlenecektir)

İsteklilerin bu e-ihalede dolduracakları yeterlilik belge kontrol tutanağında; idari şartnamenin 7.5.6. maddesi için aşağıdaki örneğe uygun olarak bilgilerin yazılması gerekmektedir.

Örnek;                                                                             

- 1, 2, 3, 4 ve 5. kalemler; "A Markası" olup, ilgili markanın ürün kataloğunda 3. sayfada işaretlenmiştir.

- 6 ve 7. kalemler; "B Markası" olup, ilgili markanın ürün kataloğunda 2. sayfada işaretlenmiştir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş