İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İston İstanbul Beton Elemanl.ve Hazır Bet On Fab.san.ve Tic.aş
İşin Adı 2024 Yılı İston A.ş. Asya Ve Avrupa Yakası Tesisleri İçin Çimento (dökme) Pç Ve Çimento (dökme) Sdç Alımı İşi
İlan Tarihi 08.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.02.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 15.02.2024 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/140531
İşin Adı : 2024 Yılı İston A.Ş. Asya Ve Avrupa Yakası Tesisleri İçin Çimento (Dökme) Pç Ve Çimento (Dökme) Sdç Alımı İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : ORUÇ REİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT SİTESİ NO:108 İSTANBUL TİCARET SARAYI K.6 ESENLER-İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125378200 - 2125378207
c) Elektronik posta adresi : iston@iston.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM: ÇİMENTO (DÖKME) PÇ - 12.250.000-KG / ÇİMENTO (DÖKME) SDÇ - 7.500.000-KG 2.KISIM: ÇİMENTO (DÖKME) PÇ - 12.600.000-KG / ÇİMENTO (DÖKME) SDÇ - 3.360.000-KG 3.KISIM: ÇİMENTO (DÖKME) PÇ - 1.950.000-KG
b) Teslim [yeri / yerleri] : 1.KISIM: İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA İSTON A.Ş. HADIMKÖY TESİSLERİ 2.KISIM: İSTANBUL ASYA YAKASINDA İSTON A.Ş. TUZLA TESİSLERİ 3.KISIM: İSTANBUL ASYA YAKASINDA İSTON A.Ş. PENDİK TESİSLERİ
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imzalandığı tarihte başlar 30/06/2024 tarihinde sona erer.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İSTON A.Ş. Genel Müdürlüğü Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı Kat:6 ESENLER/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 15.02.2024 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık veya Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

*Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İmalatçının ilgili TSE veya CE belgesi olması şarttır.

b) Yerli malı olduğunu gösteren Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, İmalat Yeterlilik Belgesi, Yerli Malı Belgesi, Yetkili Kurum veya Kuruluşlarca Düzenlenen Üretici/İmalatçı olduğunu gösteren Belgelerden biri.

c) Yetkili Bayii olması durumunda, Çimento üreticisi ile malı sözleşme süresince ve sözleşme şartlarında istekliye verileceğine dair taahhütname ve imza beyannameleri.

- İhale dokümanının görülmesi ve temini

İhale dokümanı idarenin İSTON A.Ş. Satınalma Müdürlüğü Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 Giyimkent Sitesi İstanbul  Ticaret Sarayı K:6 Esenler /İSTANBUL adresinde görülebilir ve 250 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

* İhale dokümanının satın alındığına dair Ödeme Dekontu ve/veya ödeme Makbuzu ihale teklif dosyasına konulacaktır.

*4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Md.3/g Bendi Kapsamında ilk teklifler açıldıktan sonra en düşük teklifin altında olmak üzere pazarlık usulü ile sözlü olarak açık eksiltme yapılacaktır.

 


Paylaş