İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Niğde Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Koruge Boru Alımı İşi
İlan Tarihi 08.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.03.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 1.03.2024 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/133845

1-İdarenin
a) Adı : NİĞDE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Y.K.B. MAH. ÖMER HALİS DEMİR MEYDANI ADLİYE SOKAK NO :1 51100 NİĞDE MERKEZ/NİĞDE
c) Telefon ve faks numarası : 3882320464 - 3882320464
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KORUGE BORU ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
22000 METRE KORUGE BORU SATIN ALIMI.MAL ALIMI.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : NİĞDE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜNE AİT DEPOYA TEK PARTİ HALİNDE TESİLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA TAKİBEN İŞE BAŞLANACAK OLUP;İŞİN SÜRESİ 45 TAKVİM GÜNÜDÜR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTAKİBEN İŞE BAŞLANACAKTIR


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Y.K.B. MAHALLESİ ADLİYE SOKAK NO:1 NİĞDE

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TÜM HDPE ÇİFT CİDARLI KANALİZASYON BORULARI TS EN 13476-3:2018+A1, CONTALARI İSE TS EN 681-1 STANDARTLARINA GÖRE ÜRETİLMELİDİR. BORULAR TSE TARAFINDAN TS EN 13476-3:2018+A1 STANDARTINA GÖRE VERİLMİŞ VE KULLANILACAK CONTALAR TSE BELGESİ TS EN 681-1 BELGELERİ SUNULACAKTIR.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş