İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
İşin Adı Akrilik Esaslı Soğuk Yol Çizgi Boyası, Tiner Ve Cam Küreciği Temini Ve Nakli Mal Alımı İşi
İlan Tarihi 08.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.02.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 29.02.2024 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/124980

1-İdarenin
a) Adı : GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
b) Adresi : Şehit Yusuf Erin Cad. 27090 İncilipınar ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası : 3422111200 - 3422111252
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Akrilik Esaslı Soğuk Yol Çizgi Boyası, Tiner Ve Cam Küreciği Temini ve Nakli Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
3 Kalemde Akrilik Esaslı Soğuk Yol Çizgi Boyası, Tiner Ve Cam Küreciği Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Trafik Sinyalizasyon ve Denetim Şube Müdürlüğü deposudur. Ve malzemeler raf teslimi yapılacaktır
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici 2024 Yılı içerisinde idarenin istediği tarihlerde belirlenen iş programına göre malzemeleri 240 gün içerisinde teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içinde işe başlanacaktır


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.02.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

Aday veya isteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

Aday veya İsteklinin yetkili satıcı olduğunu gösteren belge veya belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda belirtecektir.

 

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler, cam küreciğine ait TS EN 1423:2012 belgesini ve tinere ait TS 9720 belgesini yeterlik bilgileri tablosunda sunacaklardır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş