İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ağrı İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü
İşin Adı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alım İşi
İlan Tarihi 09.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.02.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 19.02.2024 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
ı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/143185

1-İdarenin
a) Adı : AĞRI İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : AĞRI İL ÖZEL İDARESİ FIRAT MAH. YAŞAR KEMAL CAD. NO:269 04100 AĞRI MERKEZ/AĞRI
c) Telefon ve faks numarası : 4722157025 - 4722161785
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
10000 litre motorin ve 1000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin/AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKULLARINA TEKNİKŞARTNAMEYE UYGUN ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA YÜKLENİCİDEN İDARENİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA 12 AY BOYUNCA PEYDER PEY ALIM YAPILACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.02.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : AĞRI İL ÖZEL İDARESİ FIRAT MAH. YAŞAR KEMAL CAD. NO:269 04100 (İHALE BÜROSU TOPLANTI SALONU) MERKEZ/AĞRI

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş   Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili kurumdan alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

Yukarıda belirtilen belgelerinin bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosuna İşlenecektir. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş