İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 55 Nci Mknz P.tug.k Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı 55’inci Mknzptug Ve 5’inci Korisaköptbklığı Bina, Tesis, Kalorifer Kazanı Ve Müştemilatının Periyodik Bakımı İle Acil Onarımlarına Yönelik Stok Seviye Oluşturulması Ve İdame Edilmesi Maksadıyla Tüketim Mal Ve Malzeme Alımı (3 Kısım / 109 Kalem)
İlan Tarihi 09.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.02.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 19.02.2024 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/143407

1-İdarenin
a) Adı : 55 NCİ MKNZ P.TUG.K MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : PINARHISAR YOLU ÜZERI 2'NCI KM. KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2882142933 - 2882141565
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 55'İNCİ MKNZPTUG VE 5'İNCİ KORİSAKÖPTBKLIĞI BİNA, TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI (3 KISIM / 109 KALEM)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
3 KISIM-109 KALEM MAL VE MALZEME ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TÜKETİM MALZEMELERİ 110 MAL SAYMANLIĞI (KIRKLARELİ) DEPOLARI
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAAKİP 10 iş günü
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasına müteakip ilk iş günü


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 55.MKNZ. P. TUG. K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

STOK SEVİYE MALZEME ALIMI işinde; alınacak olan mal ve malzemede oluşacak kullanıcı kaynaklı olmayan her türlü deformasyon, imalat kusuru ve hasarlardan muayene ve kabul tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yüklenici sorumlu olacaktır. Bu arada oluşacak kusurlar, idarece yükleniciye haber verilmesini müteakip en geç üç takvim günü içinde gerekli teknik incelemeyi yapacak, incelemenin karşılıklı olarak tutanak altına alınmasını müteakip de en geç yedi takvim günü içinde kusurlu ürünü değiştirecektir. Ödeme; alınan mal ve malzemelerin muayenesinin ve her kısım için ayrı ayrı olmak üzere ödeme evraklarının tamamlanmasına müteakip serbest bırakılma oranları dahilinde 1 (bir) ay içerisinde yapılacaktır.
Paylaş