İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ordu Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Ürünleri Mal Alım İşi
İlan Tarihi 09.02.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.03.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 11.03.2024 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/128534

1-İdarenin
a) Adı : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 52400 FATSA/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 4522330696 - 4527773100
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : AKARYAKIT ÜRÜNLERİ MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
13 Kısım 1.172.500 Litre Akaryakıt Ürünü Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.KISIM (Çaybaşı), 2.KISIM (Korgan), 3.KISIM (Kabataş), 4.KISIM (Çatalpınar), 5.KISIM (Gürgentepe), 6.KISIM (Aybastı), 7.KISIM (Perşembe), 8.KISIM (Gülyalı), 9.KISIM (İkizce), 10.KISIM (Tekkiraz), 12.KISIM (Çamaş), 13.KISIM (Ulubey) İlçelerindeki bayide taşıt tanıma veya yakıt fişi kesilerek teslim edilecektir. 11.KISIM Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ordu, Altınordu, Efirli, Ünye, Fatsa ve Diğer Akaryakıt Depolarına Tankerle teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici 1.KISIM, 2. KISIM, 3.KISIM, 4.KISIM, 5.KISIM, 6.KISIM, 7.KISIM, 8.KISIM, 9.KISIM, 10.KISIM, 12.KISIM ve 13.KISIM için Sözleşme imzalanmasına müteakip İdarenin talebi üzerine Bayilerinde taşıt tanıma veya yakıt fişi ile 30.09.2024 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir. Yüklenici 11.KISIM için Sözleşme imzalanmasına müteakip idarenin yazılı ve sözlü talepleri doğrultusunda 30.09.2024 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir. 30.000 Lt.'ye kadar olan Akaryakıt 3 (Üç) takvim günü içinde, 30.000-100.000 Lt.'ye kadar 5 (Beş) takvim günü içinde, 100.000 Lt üzerinde ise 10 (On) takvim günü içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : OSKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonu Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No: 12 Fatsa/ORDU

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş   Teklif sahibinin  Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,


İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,


İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde Tek Sözleşmeye Bağlı Akaryakıt Ürünleri Mal Alım İşi Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş