İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. Ve Tic. A.Ş. Paşa Mahallesi
İşin Adı Silivri Seymen Trafo Merkezi Bakımı Ve Yedek Parça Mal Alım İşi
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.03.2024 15:00:00
Son Teklif Tarihi 28.03.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/348417 İşin Adı : Silivri Seymen Trafo Merkezi Bakımı ve Yedek Parça Mal Alım İşiİhale Türü - Usulü : Mal Alımı - 3/G1 - İdarenin
a) Adresi : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379
b) Telefon ve faks numarası : 2123682600 - 2122317614
c) Elektronik posta adresi : meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının : www.istac.istanbulgörülebileceği internet adresi2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 32 Kalem Trafo Merkezi Bakımı ve Yedek Parça Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : İSTAÇ A.Ş. Silivri Seymen Atık Bertaraf Tesisi
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşe başlama tarihinden itibaren 365 gün.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Paşa MahallesiPiyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İstanbul
b) Tarihi ve saati : 28.03.2024 - 15:00
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sunulmalıdır.
4.2. Teklifi sunan gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise şirket yetkilisinin İmza sirküleri ve ayrıcavekalaten teklif verilmesi durumunda vekaletname ve vekilin imza beyannamesi sunulmalıdır.
4.3. Doküman içerisinde bulunan Birim Fiyat Teklif Cetveli imza yetkilisince kaşe ve imza edilereksunulmalıdır.
4.4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda nakit veyageçici teminat mektubu vereceklerdir.
4.4.1. Geçici teminatın TL nakit olması durumunda, makbuzunda işin adı veya ihale kayıt numarası ile birlikteistekli firmanın unvan bilgilerinin, vergi numarası veya T.C. Kimlik numarasının da yazması gerekmektedir.Alıcı adı kısmına ’’İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.’’ yazılmalıdır.Yatırılacak teminat bedeli ihaleye teklif veren isteklinin hesabından yatırılmalıdır. Teminat bedeli, ihale tarihve saatinden önce İSTAÇ A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. - Şişli Kurumsal ŞubesiTR 6200 0100 2247 0297 3367 5009 numaralı hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içindesunulması gerekir.
4.4.2. Geçici teminatın mektup olması durumunda, verilen teminat mektubunun geçerlilik süresi en az26/05/2024’dir.
4.4.3. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İstekliler Saha Keşif Beyanı Tutanağını uygun bir şekilde doldurup kaşeli imzalı halini teklif zarfındasunacaktır. Saha Keşif Beyanı Tutanağını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamamasıdurumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleriuygulanır.
8. Teklif dokümanı, idarenin adresinde ve web sitesinde görülebilir.
9. Teklifler, alım tarih ve saatine kadar İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Paşa MahallesiPiyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İstanbul adresine elden teslim edilebilir.
10. Silivri Seymen Trafo Merkezi Bakımı ve Yedek Parça Mal Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale KanunuMd.3/g Bendi Kapsamında ilk teklifler açıldıktan sonra en düşük teklifin altında olmak üzere 2 tur sözlüolarak açık arttırma yapılacaktır. Akabinde alım kararına esas olmak üzere son (nihai) teklifler yazılı olarakalınacaktır.
11. Teklif için hazırlanacak belgeler kapalı zarf olarak (zarf üstünde ihale ve firma bilgileri yazılarak) ihalesaati öncesi teslim edilecektir.
Paylaş