İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. Ve Tic. A.Ş. Paşa Mahallesi
İşin Adı İbb Atık Yakma Ve Enerji Üretim Tesisi Trafo Merkezi Bakım
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.03.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 28.03.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/352853 İşin Adı : İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Trafo Merkezi BakımOnarımı ve Yedek Parça Mal Alım İşiİhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık Eksiltme Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379
b) Telefon ve faks numarası : 2123682600 - 2122317614
c) Elektronik posta adresi : meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının : www.istac.istanbulgörülebileceği internet adresi2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 30 Kalem Trafo Merkezi Bakım Onarımı ve Yedek Parça MalAlımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : İSTAÇ A.Ş. Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi (Işıklar Mah. EgeSok. No:5/2 Eyüpsultan / İstanbul) Adresine Teslimat Tapılacaktır.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşe Başlama Tarihinden İtibaren 1 (Bir) yıldır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Paşa MahallesiPiyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İstanbul
b) Tarihi ve saati : 28.03.2024 - 14:30
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sunulmalıdır.
4.2. Teklifi sunan gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise şirket yetkilisinin İmza sirküleri ve ayrıcavekalaten teklif verilmesi durumunda vekaletname ve vekilin imza beyannamesi sunulmalıdır.
4.3. Doküman içerisinde bulunan Birim Fiyat Teklif Cetveli imza yetkilisince kaşe ve imza edilereksunulmalıdır.
4.4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda nakit veyageçici teminat mektubu vereceklerdir.
4.4.1. Geçici teminatın TL nakit olması durumunda, makbuzunda işin adı veya ihale kayıt numarası ile birlikteistekli firmanın unvan bilgilerinin, vergi numarası veya T.C. Kimlik numarasının da yazması gerekmektedir.Alıcı adı kısmına ’’İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.’’ yazılmalıdır. Yatırılacak teminat bedeliihaleye teklif veren isteklinin hesabından yatırılmalıdır. Teminat bedeli, ihale tarih ve saatinden önce İSTAÇA.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. - Şişli Kurumsal Şubesi TR 6200 0100 2247 0297 3367 5009 numaralıhesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
4.5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda nakit veyageçici teminat mektubu vereceklerdir.
4.5.2. Geçici teminatın mektup olması durumunda, verilen teminat mektubunun geçerlilik süresi en az26 / 05 / 2024’dir.
4.5.3. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İstekliler Saha Keşif Beyanı Tutanağını uygun bir şekilde doldurup kaşeli imzalı halini teklif zarfındasunacaktır. Saha Keşif Beyanı Tutanağını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamamasıdurumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleriuygulanır.
8. Teklif dokümanı, idarenin adresinde ve web sitesinde görülebilir.
9. Teklifler, alım tarih ve saatine kadar İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Paşa MahallesiPiyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İstanbul adresine elden teslim edilebilir.
10. İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Trafo Merkezi Bakım Onarımı ve Yedek Parça Mal Alım İşi4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Md.3/g Bendi Kapsamında ilk teklifler açıldıktan sonra en düşük teklifinaltında olmak üzere 2 tur sözlü olarak açık eksiltme yapılacaktır. Akabinde alım kararına esas olmak üzere son(nihai) teklifler yazılı olarak alınacaktır.
Paylaş