İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 6 Kısım Akaryakıt (Motorin) Alım İşi
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 17.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/380271
1-İdarenin
a) Adı : Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
b) Adresi : Hatuniye Mahallesi İpekyolu Caddesi İkinisan Kavşağı 65100Merkez İpekyolu/Van
c) Telefon ve faks numarası : 4322102115 - 4322160046
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 6 Kısım Akaryakıt(Motorin) Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 162800 Litre MotorinAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarelerin İlgili Depolarına Teslim Edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimat için teknik şartnamenin teslimat başlığı altındakihükümler doğrultusunda sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyacabinaen sipariş tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde peyder peyilgili hastane deposuna teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 10 gün
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Van İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınmasızorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:1-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafındanverilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşuolduğunu gösteren belgesi yeterlilik kriterleri tablosunda gösterilecektir.2- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise, teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştanverilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğunadair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini yeterlilik kriterleri tablosunda gösterilecektir.3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadargeçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini yeterlilik kriterleri tablosunda gösterecektir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş