İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Toroslar Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü
İşin Adı Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2024 Yılı Akaryakıt Temini İşi
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/380490
1-İdarenin
a) Adı : Toroslar Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü
b) Adresi : Zekı Ayan Mah. Abdulkadır Kuru Sıtesı Kuvayı Mıllıye CaddesıBeledıye Hızmet Bınası 251 33220 Toroslar Toroslar/Mersin
c) Telefon ve faks numarası : 3243227200 - 3243227214
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2024 YılıAkaryakıt Temini İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Diğer): 400.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan(Diğer): 30.000 LitreAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Toroslar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Akaryakıtİstasyonu
ç) Süresi/teslim tarihi : Toroslar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Akaryakıtİstasyonuna Nakliyesi Yapılacak Olup İdarenin İhtiyacına BinaenSipariş Tarihinden İtibaren 5 Gün İçerisinde Peyder Pey TeslimiYapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme Tarihi İşe Başlama Tarihi Olarak Kabul Edilecektir
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Halkkent Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:62 (Yunus Emre Kültür(e-tekliflerin açılacağı adres) Merkezi 114 Nolu Salon) Toroslar Mersin
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınmasızorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.İstekli; ’’Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise’’ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri GenelMüdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif sahibinin ’’Akaryakıt Dağıtım ve PazarlamaKuruluşu’’ olduğunu teşvik eden belgenin aslı veya noter tasdikli suretini,’’Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşun bayiisi’’ ise; bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve PazarlamaKuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve ihale konusu iş için yapılacak sözleşme süresini dekapsayacak şekilde geçerliliği olan ’’Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisii olduğunu gösterenbelgenin aslı veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiğitarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilenbedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterenbelgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veyabelgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyetbelgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlikbilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.İstekli; ’’Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise’’ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleriGenel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif sahibinin ’’Akaryakıt Dağıtım ve PazarlamaKuruluşu’’ olduğunu teşvik eden belgenin aslı veya noter tasdikli suretini,’’Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşun bayiisi’’ ise; bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve PazarlamaKuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve ihale konusu iş için yapılacak sözleşme süresini dekapsayacak şekilde geçerliliği olan ’’Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisii olduğunu gösterenbelgenin aslı veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.İstekli imalatçı ise,a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen KapasiteRaporu,c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalatYeterlik Belgesi,ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarınadüzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesiğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veyakuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Akaryakıt Temini Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş