İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman Bölge Müdürlüğü-Mersin Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İşin Adı Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Gülnar, Mersin Ve Tarsus Orman İşletme Müdürlüklerinin Endüstriyel Ağaçlandırma, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon Ve Erozyon Kontrolü Sahalarına Galvanizli Dikenli Tel Alımı
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/388442
1-İdarenin
a) Adı : Orman Bölge Müdürlüğü-Mersin Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarOrman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Çukurova Mahallesi Gözne Caddesi No:275 33230 Toroslar /Mersin Toroslar Toroslar/Mersin
c) Telefon ve faks numarası : 3242383399 - 3242374560
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla,Gülnar, Mersin ve Tarsus Orman İşletme MüdürlüklerininEndüstriyel Ağaçlandırma, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon veErozyon Kontrolü Sahalarına Galvanizli Dikenli Tel alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 110 km Galvanizli Dikenli AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mersin Orman Bölge Müdürlüğü: Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla,Gülnar, Mersin ve Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Proje Sahaları(Ekli Metraj )
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 5 gün sonra işe başlayabilecektir.Yüklenici mal teslimatını proje sahasına yapacaktır. Proje sahasınaulaşımda problem olması veya proje sahasında dikenli tel hemenkullanılmayacak ise teslimat proje sahası civarında işletmeMüdürlüğünün uygun göstereceği depo/ambarlarda teslimalınacaktır. Muayene ve kabul işlemleri her bir işletmenin muayeneve kabul komisyonlarınca yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonr
a)||||||||||||3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2.Kat 245 No’lu Oda Özel Bütçe(e-tekliflerin açılacağı adres) İhale Birimi
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veyabelgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyetbelgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlikbilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen KapasiteRaporu,c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalatYeterlik Belgesi,ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veyakuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,f) Adayın veya isteklinin alım konusu malı sattığına ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veyakuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
A) Dikenli Tel İçin: TS 1113 EN 10223-1B) Kaplama İçin: TS PR EN 10244-2
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş