İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ego Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
İşin Adı 55 Kalem Oto Elektrik Kısmı Yedek Parça Alımı
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.04.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 19.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/390404
1-İdarenin
a) Adı : Ego Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
b) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330Yenimahalle/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 03123840153 - 03123840158
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 55 Kalem Oto Elektrik Kısmı Yedek Parça Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 55 Kalem Oto Elektrik Kısmı Yedek Parça Alımı. - Mal AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi BaşkanlığıStok ve Ambarlar Şube Müdürlüğü Yedek Parça Ambarı MehmetAkif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No: 133 - 06200 MacunköyYenimahalle / Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip kısmi teslimat yapılabilir.Ancak malın tamamı yüklenici tarafından 150(Yüzelli) takvimgünü içerisinde idareye teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 1 Takvim Günü İçerisinde İşeBaşlanır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.04.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : EGO Macunköy Merkez Atölye Şube Müdürlüğü İhale Odası.(e-tekliflerin açılacağı adres) Yenimahalle/Ankara
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları:İstekliler Teknik Şartnamenin Ek-1’inde belirtilen marka ve özelliklerin dışında, dengi ürün tekliflerindebulunabilirler. İhale komisyonunca talep edilen dengi ürün numunelerini teslim etmeyen ya da numunedeğerlendirmesi sonrası uygun bulunmayan malzemelere ait kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.İstekliler teklif vermiş olduğu malzemelerin markalarını Standart Form Teknik Şartnameye Cevaplar veAçıklamalar kısmında belirtecektir. Marka belirtilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş