İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çanakkale Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
İşin Adı Atıksu Terfi İstasyonları Gaz Algılama Ve Ölçüm Sistemleri Alımı İşi
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 5.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/395286
1-İdarenin
a) Adı : Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
b) Adresi : Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi,İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi No:39 17010 Merkez/Çanakkale
c) Telefon ve faks numarası : (0286) 216 0012 - (0286) 216 0012
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Atıksu Terfi İstasyonları Gaz Algılama ve Ölçüm Sistemleri Alımıİşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 22 Adet Gaz Dedektörü, 3 Adet Siren & Flaşör ve 3 Adet KontrolÜnitesi Alımı İşidir.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çanakkale
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 gün içinde montajıyapılarak sistem işler durumda teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi(e-tekliflerin açılacağı adres) İsmetpaşa Mah. Atatürk Cad. No:39 Kat:3 İhale Birimi Merkez/Çanakkale
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veyabelgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyetbelgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlikbilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesib) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporuc) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalata Yeterlik Belgesiç) İstekli adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya TeknolojikÜrün Deneyim Belgesid) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarcadüzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünlerin Yetkili Teknik Servis belgesi beyan edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş