İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
İşin Adı 161 Kalem Elektrik Ve Hırdavat Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/398481
1-İdarenin
a) Adı : Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi
b) Adresi : Yeni Mah. Ş.Ast.Mustafa Soner Varlık Cad. No:75 10200Bandırma/Balıkesir
c) Telefon ve faks numarası : 2667380022 - 2667380015
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 161 Kalem Elektrik ve Hırdavat Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 161 Kalem Elektrik ve Hırdavat Malzemesi AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ayniyat Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihe müteakip (5) beş gün içerisinde işebaşlanacak olup sözleşme son tarihine tarihine kadar peyderpeyhastanemiz ayniyat depo birimine teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları:İstekliler ihale konusu her kalem için teknik şartnamede belirtilen miktarlarda numune getirecektir. Teknikşartnamede numune belirtilmemiş ise teklif değerlendirme aşamasında teklif edilen ürünün numunesiistenebilir bu durumda istekli numunesini idareye teslim etmek zorundadır. Numune teslim etmeyenisteklilerin, numune vermedikleri kalem/kalemler için teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Bütün numuneler firma adının ve ihale bilgilerinin yazılı olduğu bir paket içerisinde T.C. Sağlık BakanlığıBandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposuna teslim edilecektir.İhaleye teklif veren istekliler teklif ettikleri ürünlere ait verdikleri numunelerini, uhdesinde ihale kalmamasıhalinde, teklif ettiği kalemlere ilişkin sözleşmeler tamamlandıktan sonra en geç 15 gün içinde teslimalacaklardır. Bu süre dolduktan sonra teslim alınmayan numunelerden firma herhangi bir hak talepetmeyecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş