İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kayseri Ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.
İşin Adı Og Havai Hat Ve Kablo Şebekelerinde Gerilim Regülasyonu Ve Hat Kayıplarının Minimizasyonu İçin Otomatik Gerilim Regülatörü
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/400011
1-İdarenin
a) Adı : Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.
b) Adresi : Hunat Mah. Nuhnaci Yazgan Cad. 32 38030 Melikgazi/Kayseri
c) Telefon ve faks numarası : (352) 207 80 00 - (İdari 8375) - (Teknik 8918) - 0 (352) 207 81 17-207 81 00
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : OG Havai Hat ve Kablo Şebekelerinde Gerilim Regülasyonu veHat Kayıplarının Minimizasyonu İçin Otomatik Gerilim Regülatörü
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Takım, OG Havai Hat ve Kablo Şebekelerinde GerilimRegülasyonu ve Hat Kayıplarının Minimizasyonu İçin OtomatikGerilim Regülatörü TeminiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Görev Bölgesi İçerisinde
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüz altmış beş)takvim günü içerisinde sözleşme konusu malların tamamını teslimedecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip gün işe başlama tarihisayılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : KCETAŞ Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındakimaddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:Belge Adı AçıklamaDaha Önce Elektrik Dağıtım Şirketlerinde Teklif Edilen Ürünün En Azİş Bitirme Evrakı2 Yıl Çalışmış Olduğunu Gösterir İş Bitirme ve Referans Belgeleri.Katalog/Broşür/Çıktı GibiTeklif Edilen Ürüne Ait Teknik Doküman ve KataloglarBelgelerTip Test Raporları Teklif Edilen Ürüne Ait Tip Test RaporlarıSertifikalar Ürünle İlgili Sertifikalar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyletoplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş