İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kırşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Yol Çizgi Boyası, Cam Küreciği Ve Tiner Mal Alımı
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 18.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/403372
1-İdarenin
a) Adı : Kırşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
b) Adresi : Ahi Evran Mah. Meytaş Cad. 1/2 40100 Kırşehir Otogar KırşehirMerkez/Kırşehir
c) Telefon ve faks numarası : 3862131023 - 3862131326
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Yol Çizgi Boyası, Cam Küreciği ve Tiner Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kırşehir Belediyesi Mücavir Alanları İçerisinde Bulunan YollardaKullanılmak Üzere 11 Kalem Yol Çizgi Boyası, Cam Küreciği veTiner Mal AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri MüdürlüğüDeposu.
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler Yüklenici tarafından 30 takvim günü içerisindeKırşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Depolarınateslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi İhale Servisi(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
-Boya için TS EN 1871:2021 uygunluk belgesi olacaktır.-Boya üreticisi, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, belgelerine sahip olmalıdır.-Tiner için, TS EN 9720 belgesine sahip olmalıdır.-Cam küreciği malzemesi CE belgeli olup TS EN 1423 e uygun olacaktır.-Boya çeşitleri için, depo kararlılığı TSE test raporu olacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş