İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman İşletme Müdürlüğü-Kızılcahamam
İşin Adı Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü 2024 Yılı Koruge Boru Mal Alım İşi
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 2.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/405627
1-İdarenin
a) Adı : Orman İşletme Müdürlüğü-Kızılcahamam Diğer Özel BütçeliKuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Gazı Mustafa Kemal Pasa Mahellesı Istanbul Yolu Üzerı 1/1 06890Orman İşletme Serpm Kızılcahamam/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3127361131 - 3127361045
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü 2024 Yılı Koruge BoruMal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : SN8-600 mm Çapında Her Biri 6 m Boyunda 90 AdetSN8-800 mm Çapında Her Biri 6 m Boyunda 30 AdetAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı; Beyazıt Ormanİşletme Şefliği Pırnakpınarı Orman Emvali Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 15 gün içerisinde tek seferde
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı(e-tekliflerin açılacağı adres) Odası
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İhaleye katılacak firmalar ISO 9001, ISO 14001, TS EN 13476-3+A1 belgesini teklif ile birliktevereceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş